Regler

1. Organisation

1.1

Billingen Swimrun arrangeras av 30K Skövde AB.

1.2 ARRANGÖR

30K Skövde AB
Gamla kungsvägen 54
54132 Skövde
Organisationsnummer: 559047-5492
e-post: swimrun@30k.se 

073 761 67 46 (Stefhan)

2. Anmälan

2.1

Vid förhinder, eventuell sjukdom eller skada återbetalar inte arrangören någon del av startavgiften. För försäkringsalternativ se t.ex. www.startklar.nu

2.2

Fram till och med den 31:a augusti är startavgiften 1 200 kr/lag och 600kr för singel Från och med den 1:a september fram till tävlingsdagen är startavgiften 1 400 kr/lag och 700kr för singel

2.3

Fram till och med 2017-08-31 kan ändringar i laget göras av en lagmedlem mot en administrativ avgift på 100 kr. Ändringar görs via kontaktformulär, telefon eller mail. Efter angivet datum kan ändring av en lagmedlem göras på tävlingsdagen vid angivna tider för uthämtning av nummerlapp. Sker byte av lagmedlem tävlingsdagen utgår en administrativ avgift om 200 kr. Avgiften betalas på plats.

2.4

Inga externa försäljningar av din startplats är tillåten.

3. Den tävlande

3.1

Man/kvinna som under tävlingsåret uppnått en ålder av minst 16 år har möjlighet att delta. Den tävlande skall ha erfarenhet av simning i öppet vatten och den fysiska förmågan att tävla minst två timmar sammanhängande. För att delta måste laget bestå av två personer. Varje deltagare ansvarar själv för och måste ha en giltlig försäkring för Swimrun eller sport som liknar Swimrun.

4. Tävlingen

4.1

De tävlande förflyttar sig med hjälp av snitslad och markerad stig/väg. Förflyttningen innebär såväl simning i öppet vatten som löpning längs stig, väg, strandkant och obanad terräng.

4.2

Obligatorisk utrustning skall medföras. Vi rekommendera en viss utrustning för tävlingen. Se utrustningslistan under punkt 5.

4.3

De tävlande får ta emot energi/vätskedrycker av kamrater och tävlingsfunktionärer längs banan under tävlingen.

4.4

Vid avvikelser från banan eller brister i den obligatoriska utrustningen leder detta till diskvalifikation. Brister i utrustningen innebär oftast en större risk för de tävlande. Tävlingsledningen har efter markägarkontakter och dialog med Skövde kommun också fått tillstånd att bedriva tävlingen längs snitslad/markerad väg.

4.5

Det finns ett antal energizoner längs banan. Mellan dessa rekommenderas att de tävlande medför egen vätska/energi. Vid energizoner kan egen flaska fyllas med vatten och sportdryck.

4.6

Allemansrätten gäller. Nedskräpning leder till diskvalificering.

4.7

Sjukvårdsresurs kommer att kunna nås via funktionärer och vid energizoner.

4.8

Tävlingen sker i 5 klasser, Herr, Dam, Mix, Singel Dam och Singel Herr

Minst antal deltagare för att tävling skall genomföras är 20 lag totalt.

4.9

Starten sker genom masstart, segrar gör de lag som i respektive klass först passerar mållinjen.

5. Utrustning

5.1 GENERELLT

 • 5.1.1 All utrustning som laget ställer upp med på startlinjen skall medföras till mål, avvikelse kan leda till diskvalifikation.
 • 5.1.2 Innan loppet kan det förekomma obligatorisk kontroll av utrustningen.
 • 5.1.3 Utrustningskontroll kommer att ske i samband med målgång.

5.2. OBLIGATORISK UTRUSTNING

 • 5.2.1 Varje tävlande skall medföra:

  – Våtdräkt, som är anpassad för vistelse i vattentemperatur från 10 grader

  – Nummerväst/nummerlapp, tillhandahålls av arrangören. Skall alltid bäras ytterst

  – Badmössa, tillhandahålls av arrangören. Skall sitta på huvudet under vattenövergångarna

  – Visselpipa

5.3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING

– Simglasögon

– Löparskor

– Vattenflaska/camelback

– Energi (gel eller motsvarande)

– Öronproppar för simning

 Draglina

5.4 TILLÅTEN UTRUSTNING

– Simfenor

– Cyklop

– Snorkel

– Handpaddel

– Simdolme

– Flythjälpmedel om max 100 cm x 60 cm

6. Tidtagning

6.1

Tidtagningen startar på gemensam startsignal och de tävlandes sluttid fås då lagets sista medlem har passerat mållinjen.

6.2

Officiell resultatlista presenteras på hemsidan senast 48 tim efter tävlingen.

6.3

Maxtid är 3,5 timmar. Spärrtid efter halva sträckan är 2 timmar.

7. Eget ansvar

7.1

Den tävlande deltar i Billingen Swimrun på egen risk och kan inte hålla organisationen ansvarig för eventuella olyckor under tävlingen

7.2

Den tävlande skall känna till reglerna och följa dessa.

7.3

Den tävlande ska respektera andra tävlande, organisation, åskådare, ortsbefolkning, markägare, djur- och växtliv.

7.4

Det är obligatoriskt att efter bästa förmåga hjälpa medtävlande som råkat i nöd samt om organisationen begär det.

7.5

Tävlande skall följa funktionär/tävlingsledningens uppmaningar och eventuella tillrättavisningar.

7.6

Om en i laget bryter/skadar sig då bryter lagkompisen också. Med andra ord; ingen springer eller simmar själv. Om tävlande tvingas bryta tävlingen skall detta meddelas utan fördröjning till funktionär som i sin tur meddelar tävlingsledningen. Laget åker transport tillbaka till mål för avregistrering vid målgången.

7.7

Nedskräpning längs banan är absolut förbjudet och leder till diskvalificering.

7.8

Doping enligt svenska RF:s regler är förbjudna.

8. Regler

8.1

Reglerna skall följas av tävlande. Brott mot dessa leder till diskvalifikation.

8.2

Regelverket följs upp av tävlingsledning. Tävlingsledning är tävlingsledare och två personer från tävlingsorganisationen.

8.3

Tävlingsledningen kontrollerar att reglerna följs, beslutar om eventuella protester och beslutar om kursändringar och förändringar i reglerna. Minst två personer ur tävlingsledningen krävs för att ta beslut. Deras beslut kan ej överklagas. Tävlingsledningen har rätt att använda ”sunt förnuft” för att ta ett beslut om en situation uppstår som inte klart regleras av regelverket.

8.4

Tävlingsledningens beslut mot tävlande kan leda till diskvalifikation eller ev. tidstillägg vid ringa förseelse. (Ringa förseelse leder till minst 15 min tidstillägg).

8.5

Eventuell protest skall inlämnas skriftligen till juryn senast 45 min efter målgång. En protest måste innehålla:

– Tid och plats

– Startnummer och underskrifter av gruppmedlemmarna

– Startnummer eller namn av deltagaren som protesten gäller

– Anledningen till protest

– Om möjligt innehålla vittne med namn eller startnummer

En protest som inte fyller ovanstående kriterier ignoreras.

Ett beslut från tävlingsledningen kommer att kommuniceras med de inblandade så snart som möjligt.

8.6

Det är inte tillåtet att ta emot hjälp från andra människor än tävlingsorganisationen med undantag för ev. lagning av extra vätska/energi. Varje deltagare måste för egen maskin ta sig från start till mål.

8.7

Genom att betala in startavgiften har den tävlande läst, accepterat och godkänt reglerna för Billingen Swimrun.

9. Säkerhet

9.1

De tävlande inom laget ansvarar för varandras säkerhet.

9.2

Det tävlande laget får under vistelsen i vattnet ej vara separerade mer än 10 meter från varandra om detta bryts kan det leda till diskvalifikation.

9.3

Om laget behöver assistans under vattenvistelsen skall armen föras över huvudet i svepande rörelser eller använda sin visselpipa för att påkalla funktionärs uppmärksamhet.

9.4

De tävlande får vid landförflyttning ej vara separerade mer än ögonavstånd dock maximalt 100 m.

9.5

Tävlingsorganisationen kan hindra lag från att fortsätta tävlingen om de anser att deltagaren/laget är så pass trött, att säkerhet är i fara.

9.6

Vid vägövergångar gäller sedvanliga trafikregler om inte funktionär/polis står och säger/visar tävlande förtur.

9.7

Det är absolut förbjudet att dyka ned i vattnet vid respektive simstart.

10. Media, samarbetspartners och sponsorer

10.1 MEDIA

 • 10.1.1 Tävlande ger sitt medgivande till att bilder, film och ljudupptagningar tagna av tävlingsorganisationen eller av press fritt får användas i tävlingens marknadsföring eller i press/media.

10.2 SAMARBETSPARTNERS

 • 10.2.1 Samarbetspartners har rätt att exponera sin verksamhet efter samråd med arrangören i enlighet med separata avtal.
 • 10.2.2 Nummervästar får ej klippas eller vikas så att eventuella sponsorers logotyper ej exponeras på avsett sätt.

10.3 SPONSORER

 • 10.3.1 De tävlande har rätt att bära personliga sponsorers logotyper, men inte på tävlingsvästens framsida där tävlingsnumret sitter.

11. Prisbord

Prisutdelning till 1:a, 2:a och 3:e plats i varje klass.

12. Force Majeure

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen utan krav på återbetalning av startavgiften vid sådan händelse som tävlingsledningen inte kunnat förutse eller påverka och som utger en risk för de tävlandes säkerhet och hälsa.